Bloc de Llengua catalana de 2n. ESO

Bloc de llengua catalana de 2n d'ESO

dijous, 14 de setembre de 2017

Escriure bé 2

EP, ALUMNES ESTIMATS!

Image result for escriure

Abans de lliurar el text i donar-lo per bo,  heu de revisar-lo. 
Mireu si el vostre escrit  és un text adequat, si és coherent i si està ben cohesionat. I, per suposat, si és correcte gramaticalment.

Per tal que ho pugueu revisar, aquí us deixem la rúbrica que utilitzarem per valorar el vostre escrit.


Traieu-vos la mandra de les orelles i feu-lo servir! Acabareu escrivnt mooooooolt millor!


Petonets!


Sílvia, Pilar, MjoRÚBRICA  AVALUACIÓ TEXTOS ESCRITS  (1r cicle ESO)

COMPETÈNCIA DISCURSIVA= COHERÈNCIA, COHESIÓ I ADEQUACIÓ
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA= LÈXIC, ORTOGRAFIA I ESTRUCTURES MOSFOSINTÀCTIQUES

ÍTEMS
No ASSOLIMENT (0)
ASSOLIMENT SUFICIENT (1)

A. NOTABLE
(2)
A.EXCEL.LENT
(3)

(ADEQUACIÓ)
El text respon a la funció de comunicació? És adequat?
És original? El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats.
El text no té la informació que es demana.
És avorrit
El text respon a l’objectiu de comunicació però  amb dificultat.

El registre i el tipus de text són adequats.
El text és original i convincent.

El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre lingüístic és adequat. És entretingut i originalEstà molt ben escrit.

(COHERÈNCIA)
El text està ben organitzat?  Ordenes  la informació principal i la secundària de forma lògica?


El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha  repeticions i  informació innecessària que fa perdre el fil de l’escrit.

 Ordenes la informació principal i la secundària de forma lògica però el text no és del tot coherent
No totes les frases concorden.

  Ordenes  la informació bàsica i la secundària de forma lògica i ben lligada.
El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara i personal.
.


(COHESIÓ)
Les oracions estan ben lligades entre elles?  Utilitzes connectors?  Segueixes una estructura ordenada en diferents paràgrafs?

No  separes les idees en  paràgrafs   i no  utilitzes connectors o no gaires. No tens clar com utilitzar els signes de puntuació.

Els lligams són mot simples i repetitius. Abús de la coma i oracions molt llargues.
Les idees estan, en general, ben lligades.  Utilitzes adequadament els signes de puntuació.
No repeteixes ni inclous informació
Innecessària.  Utilitzes  correctament els signes de puntuació.

(PRESENTACIÓ)
La presentación és acurada? La lletra entenedora?
Hi poses  tots els signes de puntuació?

No respectes  marges. Oblides  el títol, la data, o  el nom. El full no està net.
No hi  poses tots els signes de puntuació o són incorrectes.
L’escrit té una presentació descuidada. La lletra és difícil de llegir.

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació
entre línies. La lletra és llegible sense esforç.

.

(LÈXIC)
El lèxic s’ adequa al tema i  es mostra variat i correcte?  Hi ha interferències  de mots d’altres llengües?

El vocabulari és molt pobre.
Castellanismes i barbarismes.
Hi ha més de 6 faltes de lèxic.
Vocabulari poc precís i poc variat.  Repetició de mots.
Alguns barbarismes.
Hi ha fins a 4 errades de lèxic.

Oracions clares, ben construïdes i amb vocabulari apropiat al text. El vocabulari és variat i correcte.

Oracions que constitueixen paràgrafs ben definits. El vocabulari és ric I la lectura es fa agradable. Utilització variada de connectors.

(ORTOGRAFIA)
Correcció ortogràfica.
Aplicació de les normes ortogràfiques.
7 ó  més faltes d’ortografia.

5 i 6 faltes d’ortografia. Algunes,  greus.
Entrre 2 i 4 faltes d’ortografia. Alguna, greu.
Té poques (0-1) faltes d’ortografia  o no en té.

(MORFOSINTAXI)
Respectes les regles gramaticals de construcció d’oracions?
Utilitzes  correctament preposicions, pronoms i conjuncions?
En la construcció d’oracions, hi ha interferències d’altres llengües?
Hi ha més de 6 errades.
Situació intermèdia.
Té fins a 4 errades
Frases ordenades i amb sentit complet.Concordances correctes. Absència d’interferències. Ús correcte de pronoms, conjuncions i preposicions.


VALORACIÓ                                         ORTOGRAFIA
ASSOLIMENT SUFICIENT (10)                0-1F=3                                                   7 ó mésF= 0
A. NOTABLe (14)                                2-4F=2
EXCEL.LENT (18)                              5-6F= 1
NO ASSOLIMENT (9)

Escriure bé (1)

Escriure bé (1)

Image result for escriure bé

Ep, alumnes estimats!


Voleu escriure bé?  SÍ?  Recordeu les nostres recomanacions de cursos anteriors i mans a ll' obra!

1. Penseu en la situació de comunicació: què voleu escriure? A qui? Per què?
2. Apunteu les vostres idees tal com ragen del vostre cap
3. Descarteu les   que no us acabin de convèncer i desenvolupeu les triades.
4. Ordeneu les idees i construïu oracions a partir d'elles.
5. Guixeu el paper sense importar-vos que sigui ordenat o brut
6. Tatxeu tot allò que és incorrecte o no us agrada, sense por.
5. Redacteu i reviseu
6. Llegiu-lo al vostre company perquè us en doni l'opinió o llegiu-vos-ho a vosaltres mateixos i comproveu què tal sona.
7. S'entén tot plegat?
8. L'escrit acompleix les vostres espectatives? Sí? 
9. Doncs endavant: doneu-lo per bo, i redacteu el definitiu!

dimarts, 12 de setembre de 2017

QUÈ? QUI? COM?

Image result for QUE QUI COM

Estimats i estimades,

Us veig cara d'avorrits:  de jugar a la  play, dels matins de platja i dels pares que no us deixen fer res.
 Necessiteu un canvi? 
Sí?
Just a temps!
Ha arribat el moment de cloure les vacances,  resoldre incògnites i començar a treballar. 
Ens posem, doncs, mans a l'obra?
Apa, som-hi!

Pilar, Sílvia, Mjo


1. QUÈ TREBALLAREM AQUEST ANY?
Uf! Moltíssimes coses i molt interessants! (Visiteu  l' xtend de llengua catalana i literatura de 2n ... si ho voleu saber).

2. Qui seran les  nostres professores?
La Pilar, la Sílvia i la M. José seran les vostres professores de llengua catalana.

3. Com treballarem? 
La metodologia bàsica és la del treball cooperatiu i els grups flexibles. Com ja hem treballat així el curs passat, no us explico res de nou...

4. Com avaluarem?
Aquest any encetem una manera nova d'avaluar:
NA: no assoliment
AS: Assoliment suficient
AN: Assoliment notable
AE: Assoliment excel.lent Com avaluarem?

D'altra banda, us interessarà també saber què avaluarem i amb quins criteris i quins instruments d'avaluació farem servir:


-          Proves globalitzadores per  unitats temàtiques .
-          Proves  i exercicis de contingut gramatical i/o ortogràfic.
-          Tasques d’aprenentatge (treball per projectes de recerca, d’EE i EO i en grup)
-          Expressions escrites i C. Lectores.
-          Exposicions orals, pautades o lliures (individuals i/o en grup).
-          Treball cooperatiu: registre de treball diari, conclusions i autoavaluació.
-          Rúbriques de correcció de treballs.

Així mateix es valorarà:
-          La lectura fluïda i correcta.
-          L’ expressió correcta, adequada al tipus de text i a la normativa ortogràfica i gramatical
-          La presentació acurada de treballs i  deures.
-          La puntualitat en el lliurament de deures i treballs.
-          L’ atenció, interès i participació a classe.
-          L’autoavaluació i coavaluació.
-          L’Interès per l’aprenentatge i per la lectura de textos proposats.
-          Que l’alumnat porti, amb regularitat, el material necessari per a treballar a classe: llibre text, de lectura, ordinador, dossier...

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Per aprovar una avaluació.
10% Actitud
30% Activitats d’aprenentatge (EE, EO, Projectes…)
60% Proves globalitzadores

Per aprovar el curs:

Cal tenir aprovades 2 avaluacions com a mínim, essent la 3a obligatòria.
5. On farem les classes?
A l'aula de 2n.A, a L'aula de 2nB al Fórum i a l'àgora . I quan fem codocència anirem tots al FÒRUM ... ja us anirem informant mica en mica.
6. Quin material farem servir?
Uiiii! Doncs continuem amb la plataforma que vam inaugurar l'any passat: l' xtend. Recordeu que aquest és el nostre llibre de text!

També farem servir el bloc de llengua catalana i literatura de 2n: questiodesegons.blogspot.com

D'altra banda, continuarem fent servir bolígrafs i paper (no ens cal llibreta, però sí que us organitzeu la paperassa molt bé en una carpeta o dossier).

I sobretot, sobretoooooot! 
Necessiteu moltes ganes de treballar, d'aprendre i de fer-vos gent maca i de profit.

Què? Encara esteu avorrits?

D'ara endavant... IMPOSSIBLE!!
Image result for somriure
Benvinguts al curs 2017-18!


Image result for bon inici de curs

dijous, 2 de març de 2017

ORTOGRAFIA D' OCLUSIVES

LES OCLUSIVES A FINAL DE MOT
P-T-C

(P)E(T)A(C)A

(B)O(D)E(G)A
A final de paraula les lletres p/b, t/d i c/g sonen igual.
 CAM(P)ÀRA(B) 
 SOR(T)SOR(D) 
 COR(C) BUR(G)
Per saber quina lletra hem d’escriure, hem de tenir present que:

1. REGLA

A final de mot, després de vocal TONICA o de diftong tònic, s'ha d'escriure la forma oclusiva c
Ex. pop, sap, pot, empat, cuc, escac


Són excepcions 
i els mots Alfred, Conrad, David, fluid, fred, sud ...
filòleg, pedagog, pròfug ...
i els mots demagog, estrateg, mag .
2. REGLA

Després de vocal àtona o de consonant escrivim la mateixa lletra que trobem en les paraules de la mateixa família (DERIVATS):

                            ràpid ( PRIMITIU) ------------> (DERIVAT) rapidesa...
Són excepcions
La primera persona del present d'indicatiu d'alguns verbs acabats en –nc tinc, vinc, estenc...
I els mots ànec, aràbic, càrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, llòbrec, mànec, préssec, rònec

RESUM


PER SABER MES
EXERCICIS

https://suficienciaviladecans2013.files.wordpress.com/2013/05/exercicis-de-reforc3a7-nivell-intermedi.pdf

dilluns, 6 de febrer de 2017

Sant Jordi (1)

Ep, nois i noies!

Sant Jordi sembla lluny...però no tant.
 Així que, aneu-vos preparant!

Bases del concurs literari 2017
PREMIS SANT JORDI 2017
« Per Sant Jordi… hem perdut el drac »

 Related image
1) Podran optar als premis tots els alumnes de l’escola a partir de PRIMER d’ESO  i fins a QUART D’ESO.

2) Els treballs han de ser redactats en llengua catalana o castellana.
3) El gènere: narratiu o líric.

4) Els temes a tractar han d’ estar adscrits a qualsevol de les matèries que curseu: socials, matemàtiques, música, E. Física, cultura clàssica, literatura, tecnologia, religió, llatí, ciències naturals o informàtica.
No heu d’oblidar, però, el lema dels jocs florals d’aquest curs: “Aquest any, hem perdut el drac”. Per tant, res de bèsties, monstres, dracs, aliens o perles per l’estil!

5) La tria del tema i de la matèria és lliure. És obligatori, però, la participació de tots els alumnes.

6) Els treballs es presentaran mecanografiats, en format digital  i paper. Caldrà lliurar-los al professor-a de llengua catalana corresponent (Pilar, Sílvia o M. José), que el farà arribar al professor de la matèria que us hagi proposat l’activitat (ciències, matemàtiques, història, literatura catalana, literatura castellana, música...) i  que en farà una avaluació prèvia, abans de lliurar-ho al jurat ( Comissió de Sant Jordi).


7) Extensió aproximada: 200-250 mots.

8) Podeu enviar els vostres treballs per correu electrònic (indicant: Nom i cognoms, curs i títol del vostre treball) a :


9) Data límit de  lliurament de treballs : 24 de febrer de 2017

7) La publicació del veredicte i el lliurament de premis es farà el  21 d’abril de 2017.

8) El jurat es reserva el dret de no acceptar un treball que cregui que no és original de l’alumne/a.
Sant Jordi (2)

Bases del concurs ARTS PLÀSTIQUES
PREMIS SANT JORDI  2017

OBJECTIU : HEM PERDUT EL DRAC !
 Image result for sant jordi
Per Sant Jordi...
Volem llegir!
I regalar roses i regalar llibres  i reutilitzar-los i no haver-los de comprar i compartir-los i intercanviar-los i... volem que participeu en el nostre concurs!!!! Volem: UN PUNT DE LLIBRE BEN XULOOOOO!!


  1. Podran optar als premis tots els alumnes de l’escola  de PRIMER d’ESO  i fins a QUART D’ESO.
  2. A tu també et fan por els dracs? Sí? No? Tan se val! Perquè aquest any...HEM PERDUT EL DRAC!!   
Podràs emprar qualsevol tècnica (carbó, llapis tou, plomí, carbonet, ploma estilogràfica, retolador, pinzell, tinta, collage, aquarel·la, oli, ceres, acrílics,...). Les obres podran ésser en blanc i negre i/o color.
  3.Sigues creatiu! Juga amb les formes, els colors, els llibres i la primavera.
  4. Caldrà lliurar-los  puntualment a la professora de plàstica (Anna Barrenechea) abans del dia  24 de febrer de 2017.
 La professora en farà una selecció prèvia i el farà arribar al jurat (format per professorat de ciències, arts i lletres de secundària).
  5.La publicació del veredicte i el lliurament de premis es farà el   21 d’abril de 2017.

  6. El jurat es reserva el dret de no acceptar un treball que cregui que no és original de l’alumne/a.